Toolkit DGA-Pensioen 2018

Inhoud

Vorig jaar stond volledig in het teken van uitfasering van het pensioen in eigen beheer. Met het afstoffen en omvormen van de dossiers omtrent oudedagsvoorziening, zijn er vele vragen naar boven gekomen over het dga-pensioen. Allereerst ligt er de focus op de gevallen waarin het pensioen in eigen beheer nog afgewikkeld moet worden. Hoe kan dit alsnog worden vormgegeven en in welk jaar kan dit het beste plaatsvinden? Daarnaast moet er gekeken worden naar de nieuwe situatie. Hoe wordt in de toekomst de opbouw van vermogen voor de oude dag geregeld?

Met de Toolkit dga-pensioen 2018 krijgt u de praktische tools en documentatie in handen om te adviseren over de oudedagvoorziening voor de dga.

De Toolkit dga-pensioen 2018 is opgesteld door mr. drs. Michel Halters RB in samenwerking met mr. Erik Beckers FFP, mr. Jacqueline Dekker FFP MFP en mr. Eric van Uunen.

Publicatiedatum: 12-7-2018

Onderwerpen

1. Cliëntentekst en memorandums
Om rechtstreeks aan uw cliënt te sturen, per brief of e-mail:

 • Cliëntentekst (word-bestand, 3 blz. A4)
  De tekst bevat niet alleen de drie mogelijkheden voor de afwikkeling van het pensioen in eigen beheer, maar ook de mogelijkheden om de tekst te sturen naar de partner van een dga met een partnerpensioen of recht op pensioenconversie na echtscheiding. Ook behandelt de tekst de mogelijkheden van pensioenopbouw na afwikkeling van het dga-pensioen in 2018.
 • Memorandum dga (word-bestand, 9 blz. A4)
  Hierin is uiteengezet wat de mogelijkheden zijn voor afwikkeling van het dga-pensioen. Ook behandelt dit memorandum mogelijkheden om te voorzien in een oudedagsvoorziening na afwikkeling van het dga-pensioen.
 • Memorandum voor de gehuwde of samenwonende partner dga kort (word-bestand, 2 blz. A4)
  In dit memorandum wijst u de partner van de dga kort op de gevolgen van de afwikkeling van het dga-pensioen voor zijn/haar eigen financiële positie, uit het oogpunt van uw zorgplicht. Deze is geschikt als de dga uw cliënt is en u zijn partner kort wilt informeren over het adviestraject.
 • Memorandum partner dga met partnerpensioen of na pensioenconversie (word-bestand, 6 blz. A4)
  In dit memo is uiteengezet wat de mogelijkheden zijn bij de afwikkeling van het partnerpensioen in eigen beheer of van het pensioen dat na conversie vanwege echtscheiding aan de ex-partner van een dga toekomt met focus op omzetting en wordt ingegaan op de bijbehorende gevolgen en te ondernemen acties.

2. Tools bij voorbereiding en uitvoering pensioenadvies

 • Checklist dga-pensioen 2018 (word-bestand, 4 blz. A4)
  Met deze checklist kunt u de diverse onderdelen van het pensioenadvies stap voor stap nalopen. Inventariseren, analyseren, adviseren en nazorg zijn de bouwstenen van een goed pensioenadvies volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Wat houden die waarden precies in en hoe past u deze toe in uw praktijk?
 • Verkort vragenformulier intake-gesprek (word-bestand, 8 blz. A4)
  Is het gesprek over pensioen met uw (potentiële) dga-cliënt ingepland? Stuur uw cliënt ter voorbereiding op dit gesprek dan het vragenformulier ter inventarisatie van de belangrijkste gegevens en uitgangspunten (persoonlijke gegevens, financiële positie, financiële voorkennis/ervaring, risicobereidheid).
 • Praktisch overzicht voorzien in dga-pensioen
  (pdf, schematisch overzicht 1 blz. A4, vergelijkingen 6 blz. A4)
  Hiermee kunt u in de adviesfase met uw cliënt eenvoudig en gestructureerd de afweging maken over de voor hem best passende wijze van vermogensopbouw als oudedagsvoorziening. Om een goede afweging te kunnen maken met uw cliënt zijn de verschillende vergelijkingen uitgebreid onderbouwd met kenmerken en voor- en nadelen.
 • Rekentool (Excel)
  Met deze rekentool kunt u de financiële gevolgen doorrekenen van elke keuze met betrekking tot het pensioen in eigen beheer.

3. Tools voor aanpassen dga-pensioen

 • Model AV-notulen premievrij pensioen (word-bestand, 7 blz. A4)
  Met dit model legt u de aanpassing van de premievrije pensioenregeling in eigen beheer van uw cliënt vast in de notulen. U kunt hiermee voor uw cliënt de notulen samenstellen die past bij zijn specifieke situatie.
 • Model AV-notulen ingegaan pensioen (word-bestand, 5 blz. A4)
  Met dit model legt u de afkoop of omzetting van het pensioen in een oudedagsverplichting bij een al ingegaan pensioen van uw cliënt vast in de notulen. U kunt hiermee voor uw cliënt de notulen samenstellen die past bij zijn specifieke situatie.
 • Addendum pensioenovereenkomst (word-bestand, 3 blz. A4) met toelichting (pdf, 3 blz.)
  In dit addendum regelt u de aanpassing van de premievrije pensioenovereenkomst aan de gewijzigde bepalingen van de Wet op de loonbelasting 1964.

4. Tools voor afkoop of omzetting in oudedagsverplichting

 • Modelovereenkomst afkoop premievrij pensioen in eigen beheer, (word-bestand, 4 blz. A4), afkoop na ingang van de uitkeringen (word-bestand, 3 blz. A4) en afkoop van de oudedagsverplichting (word-bestand, 3 blz.A4)
  Met de modelovereenkomsten afkoop kunt u voor uw cliënt de afkoop van het premievrije pensioen of ingegane pensioen in eigen beheer regelen. Ook is er een modelovereenkomst voor de afkoop van een oudedagsverplichting. U hoeft deze overeenkomsten alleen nog maar aan te vullen met cliëntspecifieke gegevens.
 • Modelovereenkomst oudedagsverplichting dga (word-bestand, 8 blz. A4) en oudedagsverplichting partner (word-bestand, 7 blz. A4)
  Hiermee kunt u voor uw cliënt, de dga of zijn (ex-)partner het pensioen in eigen beheer omzetten in een oudedagsverplichting.

5. Praktijkpocket ‘dga-pensioen 2018’ (pdf, 73 blz. A4)
Hiermee kunt u een extra inhoudelijke verdiepingsslag maken. Deze pocket geeft u voldoende informatie om vragen van uw dga-cliënt zelf te kunnen beantwoorden. Het bevat een zeer toegankelijke uitleg van diverse aspecten die bij het afwikkelen van het dga-pensioen aan de orde kunnen komen en is een zeer waardevolle bron van informatie voor alle kwesties met betrekking tot uw advisering over de toekomst van het pensioen in eigen beheer van uw cliënt.

6. Digitale bundel dga-pensioen 2018
Dit biedt een compleet overzicht van (en links naar) wetten, regelingen en kamerstukken die u zult gebruiken bij uw advisering over de afwikkeling van het dga-pensioen.

 

Sdu Licent Academy

Sdu Licent Academy | Maanweg 174 » 2516 AB Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl

> Algemene voorwaarden