Vakblad Estate Planning

Inhoud

Het Vakblad Estate Planning voorziet in de behoefte aan praktijkgerichte informatie op alle onderwerpen rondom het thema estate planning. Het Vakblad Estate Planning is tevens het officiële orgaan van het Register Estate Planners.

Estate planning heeft zich ontwikkeld tot een belangrijk onderdeel van de advisering aan particulieren en ondernemers. Door de wijzigingen in het erfrecht, het huwelijksvermogensrecht en uiteraard de Successiewet is estate planning in een nieuw daglicht komen te staan.

Jaarabonnement
Het Vakblad Estate Planning verschijnt zes maal per jaar. Een jaarabonnement kost € 239,- per jaar. Exclusief 9% btw.
>Bestellen jaarabonnement

Kennismakingsabonnement
Een kennismakingsabonnement van drie nummers kost € 45,- Exclusief 9% btw. 
>Bestellen kennismakingsabonnement

Onderwerpen

In nummer 2020-63 treft u de volgende belangrijke actuele onderwerpen aan:

Verlaging inkomen alimentatieplichtige
De coronacrisis doet de vraag rijzen wanneer alimentatieverplichtingen als gevolg van een inkomstendaling door corona kunnen worden gewijzigd. Mr. Rianne Verlijsdonk gaat in op de vraag wanneer een tussen partijen overeengekomen of een door de rechter vastgestelde alimentatieverplichting kan worden gewijzigd, in het bijzonder als het gaat om een verlaging van het inkomen van de alimentatieplichtige.

Van pretbox naar horrorbox
Waar het na invoering in 2001 lang rustig is gebleven in box 3, volgen de ontwikkelingen zich de laatste jaren stormachtig op. Na het arrest van medio 2019 heeft de Bond voor Belastingbetalers zich inmiddels in de proefprocedures tegen box 3 tot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) gewend. Ook heeft de parlementair advocaat een advies uitgebracht aan de Tweede Kamer. Daarnaast en is het mogelijk voor belastingplichtigen om zich aan te sluiten bij de massaal bezwaarprocedures tegen de aangiftes IB 2017 en 2018. Drs. Jeroen Knol bespreekt de stand van zaken.

Afwikkelen van afkoopsom en odv na uitfaseren
De dga kon tot en met 31 december 2019 zijn of haar in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken uitfaseren. Dat wil zeggen: met korting afkopen, omzetten in een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting of premievrij voortzetten. De keuze die daarbij is gemaakt, heeft gevolgen voor de afwikkeling bij echtscheiding en overlijden laten Jurgen Holtermans en Eva Smits zien.

In de BOR-klem: voorzetten binnen het familiebedrijf is fiscaal een hele opgave
Een belangrijk thema binnen familiebedrijven is de opvolging naar de volgende generatie. Een van de voorwaarden voor de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregelingen voor de schenk- en erfbelasting is de voortzettingseis. Drs. Niels Govers en mr. Linda Jansen bespreken de impact van de voortzettingseis in de praktijk.

Bestaat doelmatige bescherming van de persoonlijke levenssfeer?
Recentelijk waarschuwden organisaties als Europol en de Raad van Europa voor een toename van (digitale)criminaliteit als gevolg van de coronacrisis. Arjo de Jong beschrijft methodieken voor een doelmatige en hoogwaardige beveiliging van vermogende cliënten.

Vastlegging partneralimentatieafspraken en de fiscale gevolgen
In de praktijk komt het regelmatig voor dat afspraken over partneralimentatie na verloop van tijd vanwege gewijzigde omstandigheden moeten worden herzien. Dit kan tot gevolg hebben dat partijen in onderling overleg nieuwe afspraken maken. Het niet schriftelijk vastleggen van deze afspraken kan tot ongewenste fiscale consequenties leiden. Mr. Anne Claire Mallant gaat in op het belang van vastlegging van alimentatieafspraken voor de estate planningspraktijk.

Verder in dit nummer:
• De Professional - Interview met estate planner mr. Linda de Kleuver
• Rechtspraak Estate Planning
• Column drs. Jeroen Knol

Praktisch

Auteur(s)
Prijs

Prijs: €239 voor een jaarabonnement >Bestellen jaarabonnement  

Een kennismakingsabonnement van drie nummers kost € 45
>Bestellen kennismakingsabonnement

 

Sdu Licent Academy | Maanweg 174 » 2516 AB Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl

> Algemene voorwaarden